Nükleik Asitler ve ATP

NÜKLEİK ASİTLER

Hücrede yönetici molekül olarak görev yaparlar.

Prokaryotlarda stoplazmada,  ökaryotlarda çekirdek içinde bulunurlar.

Canlının genetik bilgilerini taşıyan en büyük organik  molekülerdir.

Yapılarında C,H,O,N,P elementleri bulunur.

Temel yapı birimlerine NÜKLEOTİT adı verilir.

DNA VE RNA olmak üzere 2 çeşittir

NÜKLEOTİDİN YAPISI

1)Azotlu Organik Baz

2) 5 C'lu şeker           

3) Fosfat    

A-Pürin(iki halkalı)         B-Pirimidin(tek  halkalı)

-(A)denin(DNA-RNA)         -(S)itozin(DNA-RNA)

-(G)uanin(DNA-RNA)         -(T)imin(yalnız DNA)

                                               -(U)rasil(yalnız RNA)

Nükleotitler bir araya gelerek DNA ve RNA yı oluştururlar. Bu reaksiyonlar diğer bileşiklerde olduğu gibi dehidrasyon ve hidroliz reaksiyonlarıdır.                

1-DNA (DEOKSİRİBO NÜKLEİK ASİT)

    Ökaryot canlılarda çekirdek,kloroplast, mtokondride bulunrken, prokaryotlarda sitoplazmada bulunur.

     Sarmal yapıdadır ve çift zincirlidir.

     Kalıtım maddesini taşır.

     Hücre bölünmesi sırasında kendi kopyasını çıkarır(eşleme-replikasyon)

YAPISI:

-Yapısında Adenin(A), guanin(G), Sitozin(S),Timin(T) organik bazları ile deoksiriboz şekeri ve fosfat(P) bulunur

-Çift nükleotit zincirlidir.

-Karşılıklı zincirlerde A—T  ve G—S eşleşmesi vardır.

- A ile T arasında ikili zayıf Hidrojen bağı varken, G ile S üçlü zayıf Hidrojen bağı vardır.

-Bir DNA zincirinde:

*pürinlerin toplamı=pirimidinlerin toplamına eşittir.

*Daima   A+G=T+S    veya A+G/T+S=1

*Bir DNA zincirinde toplam zayıf hidrojen bağ sayısını bulmak için;

2(A)+3(G)  VEYA 2(T)+3(S) formülleri kullanarak hesaplanabilir.

DNA EŞLENMESİ(REPLİKASYON):

-Bir hücre bölüneceği zaman DNA eşlenme konumuna geçerek kopyasını oluşturur. Bu olaya replikasyon denir.

-Eşleme olayında oluşan yeni DNA eskisi ile tıpatıp aynıdır.

-DNA az enzimi(yıkım) zayıf H bağlarını kopartır.

-DNA polimeraz enzimi(yapım) aktifleşir.

-Eski iplikteki nükleotitler ile yeni nükleotitler arasında zayıf H bağları kurulur

-Yeni nükleotitler arasında ise fosfodiester bağları kurulması ile eşleme tamamlanır. Sentez sırasında su açığa çıkar.                                

Not: DNA nın eşlenmesi sırasında bazen hatalar olabilir. Bu hatalara gen mutasyonu denir. Mutasyonlar DNA’daki yanlış baz eşleşmesi, karşılıklı bulunan bir nükleotit çiftinin yer değiştirmesi, yeni bir nükleotit çiftinin eklenmesi sonucu meydana gelirler.

Mutasyonların üreme hücrelerinde meydana gelmesi gelecek nesilleri etkiler.

DNA nın GÖREVLERİ:

  • Hücrede yöneticilik görevini yapar.
  • Kalıtsal bilgiyi sonraki nesillere aktarır.
  • Protein sentezini yönetir.

2-RNA(RİBONÜKLEİK ASİT)

-DNA’nın kontrolunde sentezlenir    (transkripsiyon)

-RNA az yıkım ve RNA polimeraz yapım enzimleri çalışır.

-Ökaryot hücrelerde, çekirdek, çekirdekçik, mitokondri, kloroplast, ribozom ve sitoplazmada  bulunurken, prokaryotlarda, sitoplazma ve ribozomda bulunur.

YAPISI:

-Tek zincirden oluşur.

-Kendini eşleyemez.

-mRNA ve rRNA  H bağları içermez,  tRNA içerir.

-Yapısında A, U, S,G nükleotitleri vardır.

Organik baz+   5C pentoz +      fosfat grubu

(A, G, U,S)          riboz şekeri      fosforik asit

                      RNA ÇEŞİTLERİ

1-mRNA

(mesajcı RNA) (%15)

-Hücrenin çekirdeğinden DNA’nın anlamlı zincirinden sentezlenir.

-DNA’dan aldığı protein şifresini ribozoma götürür (yazılım transkripsiyon).

2-tRNA

(taşıyıcı RNA)

(%10-15)

-Protein şifresine uygun olan amino asitleri sitoplazmadan alıp ribozomlara taşır.

3-rRNA

(ribozomal RNA)

(%80)

-Proteinlerle birlikte ribozomların yapısına katılır.

RNA’nın GÖREVİ

  • Protein sentezinde görev alırlar.
  • Ribozomun yapısına katılırlar.

6-ATP (ADENOZİN TRİFOSFAT) MOLEKÜLÜ:

   Canlıların tüm hayatsal faaliyetlerinde kullandıkları enerji ATP molekülü tarafından sağlanır.

  Tüm canlılar tarafından sentezlenir ve tüketilir.

  Kimyasal enerjinin depolanmış şeklidir.

  Yalnızca hücre içinde üretilir ve aynı hücre içinde tüketilir. Bir başka hücreye aktarılamaz.